ANBI

ANBI
Willem van Oranje Scholengroep staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam van de stichting
Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en De Langstraat en omstreken, statutair gevestigd te Waalwijk.

RSIN/Fiscaal nummer
803507835

Contactgegevens school
Willem van Oranje Scholengroep
T.a.v. voorzitter College van Bestuur
De Gaard 4
5146 AW WAALWIJK
T 0416 333 069
E scholengroep@wvoranje.nl
www.willemvanoranjescholengroep.nl

Bestuurssamenstelling
Dhr. J.M. de Bruin, voorzitter College van Bestuur
E-mail: j.m.debruin@wvoranje.nl

Strategische koers
In het document strategische koers leest u meer over de gekozen koers van onze scholengroep die gericht is op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen. Het strategisch document kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag
In het jaarverslag doen we verslag van de uitgeoefende activiteiten. Het jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Financiƫle verantwoording
Ook voor de financiƫle verantwoording verwijzen we u naar het jaarverslag. Het jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Beloningsbeleid
Bij Willem van Oranje Scholengroep wordt de CAO voor Primair Onderwijs en de CAO voor Voortgezet onderwijs toegepast. Zie Arbeidsvoorwaarden.

De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Doelstelling
Ons primaire doel is leerlingen kwalitatief goed onderwijs bieden. Dat houdt meer in dan het overbrengen van kennis, kunde en vaardigheden. De dimensie socialisatie is een wezenlijk onderdeel van het leerprogramma: we zijn onderdeel van een samenleving, binnen een cultuur met eigen tradities. Hoe verhoud je je tot deze samenleving? Evenveel aandacht is er voor vorming: wie ben je en hoe zie je jouw toekomst? Willem van Oranje Scholengroep stemt gericht haar activiteiten af op deze drie dimensies.

Vision Eye
Waar wij als scholengroep voor staan hebben wij samengevat in ons vision eye. Het vision eye geeft het DNA van onze organisatie weer, met als kernbelofte 'vol voorbereid op de toekomst'. Het vision eye kunt u hieronder downloaden.